Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities en begrippen

1.1 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie The Food Basics haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

1.2 Opdrachtgever: De persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan The Food Basics heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met The Food Basics zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van The Food Basics.

1.3 The Food Basics: ingeschreven bij de kamer van koophandel te Den Haag onder KvK nummer 73497568 levert The Food Basics diensten op het gebied van voeding, advies en coaching.

1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan The Food Basics haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. The Food Basics kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

1.5 Opdrachtssom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met The Food Basics.

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorsprong bepaling wordt uitgegaan.

2.4 The Food Basics behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3. Opdrachtverlening

3.1 Een samengestelde prijsopgave verplicht The Food Basics niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtssom.

3.3 Een opdracht wordt verleend door middel van een voorstel die is uitgebracht door The Food Basics, dan wel door een schriftelijke, mondelinge of per email akkoord gegeven.

3.4 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door The Food Basics uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan The Food Basics, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door The Food Basics een aanvang is gemaakt.

Artikel 4. tussentijdse wijziging in de opdracht

4.1 indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal The Food Basics de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

Artikel 5. Inspanningsverplichting

5.1 The Food Basics zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat The Food Basics niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

Artikel 6. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

6.1 Alle aanbiedingen van The Food Basics hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen in vormvrij worden herroepen. The Food Basics is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen geldigheidstermijn aanvaard dan behoudt The Food Basics zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze algemene voorwaarde.

Artikel 7. Verplichtingen opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever staat ervoor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met The Food Basics overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan The Food Basics verschuldigd.

7.2 De opdracht verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die The Food Basics nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren.

7.3 Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdracht uitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van The Food Basics.

Artikel 8. Tarieven, kosten en prijzen

8.1 In de offerte van The Food Basics staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door The Food Basics voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekeningen zullen worden gebracht.

Artikel 9. Facturering en betalingsvoorwaarden

9.1 Het honorarium van The Food Basics en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door The Food Basics steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van The Food Basics kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschot basis worden gefactureerd.

9.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de factuur.

9.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan The Food Basics over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd van 15%, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door The Food Basics worden opgeschort, dit zonder dat The Food Basics dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is The Food Basics in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

9.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan The Food Basics of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door The Food Basics te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijke) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is The Food Basics gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

9.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door The Food Basics plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is The Food Basics gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

Artikel 10. Annuleringsvoorwaarde

Artikel 11. Duur en afsluiting van de opdracht

11.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

Artikel 12. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

12.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft The Food Basics desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

12.3 The Food Basics mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. The Food Basics houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 The Food Basics en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens The Food Basics geleverde zaken en/of diensten.

13.2 Daarnaast is The Food Basics nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op The Food Basics rust slechts een inspanningsverplichting. (Zie tevens artikel 5).

Artikel 14. Intellectueel eigendom/ auteursrecht

14.1 Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door The Food Basics voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van The Food Basics. Datzelfde geldt ook voor de door The Food Basics uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van The Food Basics. Op alle door The Food Basics ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

Artikel 15. Geheimhouding

15.1 The Food Basics is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. The Food Basics houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

Artikel 16. Herroepingsrecht

16.1 De opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst gedurende 14 kalenderdagen na totstandkoming kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden.

Artikel 17. Bijzondere bepalingen

17.1 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

17.2 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.